Laitevuokrauksen sopimusehdot


1. SOPIJAPUOLET JA SOVELTAMISALA

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Viihdekolmio Oy:n (jäljempänä ”Viihdekolmio”) ja vuokralleottajan (jäljempänä ”Vuokralleottaja”) välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

2. VUOKRA-AIKA

Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi, jollei muuta ole kirjallisesti sovittu. Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin laitteet noudetaan tai ne ovat olleet sovitusti noudettavissa Viihdekolmion varastosta tai jolloin ne lähetetään Vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin laitteet palautetaan kaikkine laitteisiin liittyvine tarvikkeineen Viihdekolmiolle. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto-ja palautuspäivät. Lyhin vuokra-aika on yksi päivä.

3. VUOKRAUKSEN KOHDE

Vuokrauksen kohteena on Viihdekolmion ja Vuokralleottajan sopimat laitteet sellaisine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin Viihdekolmio on vuokrasopimusta tehtäessä kirjallisesti yksilöinyt. Vuokraan ei kuulu laitteiden käyttöenergia, päivittäinen huolto, henkilökunnan hankkiminen, savuneste tms., ellei niiden kuulumisesta vuokraan ole kirjallisesti sovittu. Vuokralleottaja on velvollinen laitteita vastaanottaessaan tarkastamaan laitteiden määrän, laadun ja kunnon. Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin, Vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus Viihdekolmiolle kirjallisesti viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä päivästä, jona Viihdekolmio saa huomautuksesta tiedon.

4. KALUSTON LUOVUTTAMINEN

Laitteet luovutetaan Vuokralleottajalle sopimuksen mukaisina Viihdekolmion varastolta. Mikäli muusta luovutuspaikasta on sovittu, Vuokralleottaja vastaa tästä aiheutuvista kuljetuskustannuksista.

5. VUOKRAKALUSTON KÄYTTÖ

Vuokralleottajan tulee käyttää laitteita huolellisesti vain niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön käyttöohjeiden mukaisesti. Vuokralleottaja on velvollinen puhdistamaan laitteet käytön jälkeen. Vuokralleottaja ei saa tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokralaitteita ilman Viihdekolmion antamaa suostumusta. Vuokralleottajan on Viihdekolmion sitä vaatiessa hyväksytettävä laitteiden käyttäjät Viihdekolmiolla. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta ilman Viihdekolmion erikseen antamaa kirjallista suotumusta. Vuokralleottaja ei saa peittää laitteissa olevia Viihdekolmion merkkejä eikä kiinnittää laitteisiin omia tuote/tavaramerkkejä.

6. VUOKRAUSKOHTEEN PALAUTUS

Vuokralleottajan tulee palauttaa laitteet puhdistettuina ja muutoin samassa kunnossa kuin ne olivat vuokralle luovutettaessa. Laitteet tulee palauttaa samaan varastoon, mistä vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Vuokralleottaja vastaa palautuksesta aiheutuvista kuljetuskustannuksista. Mikäli vuokrasopimus on määräaikainen, tulee Vuokralleottajan palauttaa laitteet välittömästi vuokrakauden päätyttyä. Mikäli laitteiden palautus viivästyy, Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan kaksinkertaisen vuokran jokaiselta viivästyneeltä vuorokaudelta kunnes laitteet on palautettu.

7. MAKSUT JA VIIVÄSTYSKORKO

Yksityisasiakkaat maksaa laitevuokran käteisellä laitteiden palautuksen yhteydessä. Yritysasiakkaita laskutetaan sopimuksen mukaan. Pidemmillä vuokrakausilla sopimuksen mukainen vuokra laskutetaan kaksi kertaa kuukaudessa, kuukauden 15. päivä ja viimeinen päivä. Maksuehto on 14 pv netto ja viivästyskorko 8 %. (Määräaikaisessa sopimuksessa maksuehto on 14 pv netto ja viivästyskorko 8 %)

8. VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokralaitteille vuokra-aikana sattuneet vahingot ja niiden aiheuttamat muut kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneet tai kadonneet laitteet niiden uushankinta-arvosta. Mikäli Vuokralleottaja on laiminlyönyt velvollisuutensa palauttaa laitteet puhdistettuna ja siinä kunnossa kun ne olivat vuokrattaessa,.Viihdekolmiolla on oikeus periä puhdistus- ja kunnostuskulut Vuokralleottajalta. Vuokralleottaja vastaa turvallisuus- ym. määräysten noudattamisesta laitteita käytettäessä.

9. VIIHDEKOLMION VASTUU

Viihdekolmio ei vastaa laitteiden käytöstä tai rikkoutumisesta Vuokralleottajalle aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Viihdekolmion vastuu rajoittuu aina laitteista sovittuun vuokrahintaan. Viihdekolmio vastaa omien laitteidensa huollosta ja sitoutuu aloittamaan huoltotoimet mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 2 arkipäivän kuluessa vikailmoituksen saatuaan ellei muuta ole sovittu.

10. VAKUUTUKSET

Vuokralleottaja vastaa laitteiden ja kaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta. Mikäli Viihdekolmio järjestää kalustonkuljetuksen tai lähetyksen Vuokralleottajan lukuun, Viihdekolmiolla on oikeus ottaa kuljetusvakuutus Vuokralleottajan lukuun.

11. SOPIMUSRIKKOMUS

Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö sopimuksen mukaisten vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, Viihdekolmiolla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa laitteet takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus Viihdekolmiolla on, jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvoitteensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta Viihdekolmiolle syntyneet kustannukset ja vahingot.

12. YLIVOIMAINEN ESTE

Viihdekolmio ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakkotyösulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Viihdekolmio ei voi kohtuudella voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Viihdekolmiolle siitä koituvaan etuun, Viihdekolmio ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Viihdekolmio ei ole velvollinen korvaamaan Vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja se voi myös purkaa sopimuksen.

13. VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta, eikä luovuttaa vuokrakalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Viihdekolmion kirjallista suostumusta.

14. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Viihdekolmion kotipaikan alueen käräjäoikeudessa.